Firma Quercus specjalizuje się w profesjonalnym i skutecznym obrocie wierzytelnościami. Obszar naszej działalności obejmuje m.in. kupno i sprzedaż wierzytelności, podjęcie działań windykacyjnych oraz wycenę należności. Każde nowe zlecenie od naszych Klientów traktujemy jako wyzwanie i możliwość wykorzystania naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w branży windykacyjnej. Współpracując z nami nie ponosicie Państwo żadnych kosztów aż do momentu skutecznego wyegzekwowania środków od dłużnika.

 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu charakter naszych usług przedstawiając stosowaną przez nas procedurę. Po otrzymaniu od Państwa (listem, faxem, e-mailem lub formularzem „zgłoś wierzytelność”) listy dłużników, których zbyciem jesteście Państwo zainteresowani (lista powinna zawierać: nazwę dłużnika, adres, wysokość zadłużenia, terminy wymagalności) firma nasza dokona rozpoznania co do możliwości windykacji tych należności. W tym zakresie współpracujemy z wieloma podmiotami na terenie Polski oraz korzystamy z naszej rozbudowanej bazy danych.

 

Wiedząc iż największą skuteczność w egzekwowaniu należności gwarantuje wstąpienie we wszelkie prawa wierzyciela, stosujemy zasadniczo dwa rodzaje umów umożliwiających nam podjęcie działań windykacyjnych. W przypadku znanych nam i współpracujących dłużników płacimy ustaloną kwotę czekiem potwierdzonym w dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności. W pozostałych przypadkach, po nieodpłatnym sprawdzeniu możliwości wyegzekwowania należnej kwoty, proponujemy zawarcie umowy przelewu wierzytelności z odroczonym terminem płatności.

 

Z naszego doświadczenia wiemy, że stosunkowo często osoba dłużnika jest stałym partnerem handlowym, w związku z czym mogłyby powstać obawy o konsekwencje ingerencji strony trzeciej, dlatego też czujemy się zobowiązani wyjaśnić, że w pierwszej kolejności staramy się egzekwować należne środki w drodze negocjacji z dłużnikiem. Korzystamy wówczas z łańcuchów kompensacyjnych lub dążymy do podpisania odpowiednich porozumień z dłużnikami dłużnika. Dopiero w przypadku niepowodzenia takich działań decydujemy się na drogę egzekucji komorniczej.

 


 

Wywiad gospodarczy

 

Wywiad gospodarczy jako forma prewencji cieszy się coraz większą popularnością . Szersza wiedza o przyszłych i obecnych kontrahentach umacnia pewność siebie w kontaktach biznesowych i pozwala na zapewnienie sobie przewagi wynikającej z posiadania aktualnej informacji oraz dobranie skutecznej strategii postępowania. Dzięki czynnościom ustalającym stan majątkowy dłużnika można dokonać zabezpieczeń na jego majątku oraz wydatnie wesprzeć działania komornika w razie prowadzonej, czy przewidywanej egzekucji.

 

Istotą usługi jest:

 • pozyskanie – na zlecenie Klienta – informacji dotyczących sytuacji prawno - ekonomicznej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • potwierdzenie prawdziwości informacji uzyskanych od samego badanego
 • sprawdzenie wiarygodności i rzetelności obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń w kontaktach handlowych z nim,
 • ustalenie sytuacji finansowej, majątkowej i prawnej w celach egzekucyjnych,
 • odnajdywanie ukrytego majątku podmiotu, źródeł dochodu oraz wykrywanie działań podjętych w celu utrudnienia dochodzenia należności

 

Wszystkie informacje przekazane nam przez naszych zleceniodawców są poufne i nigdy nie trafiają w niepowołane ręce – zapewniamy pełną dyskrecję.

 

Oferta cenowa ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu informacji i rodzaju podmiotu.

 

 

Restrukturyzacja zadłużenia

 

Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem utraty płynności finansowej. Wczesna identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcie odpowiednich kroków ograniczających dalsze pogorszenie sytuacji daje możliwość ustabilizowania działalności firmy.

 

QUERCUS Sp. z o. o. oferuje swoim Klientom działania mające na celu poprawę sytuacji dłużnika i rozwiązanie jego problemów związanych z utratą płynności.

 

Restrukturyzacja zadłużenia jest procesem finansowo-prawnym umożliwiającym kontrahentowi:

 • zmniejszenia wartości zadłużenia lub całkowite oddłużenie
 • wydłużenia terminów spłaty zaległych zobowiązań
 • obniżenia jednostkowych kosztów obsługi zadłużenia
 • konsolidacji zadłużenia

 

Zespół doświadczonych specjalistów w zakresie windykacji oraz zarządzania wierzytelnościami po analizie struktury zobowiązań w kontekście ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa pomoże dokonać wybory odpowiedniej ścieżki restrukturyzacji.

 

Prowadzone przez nas działania są zgodne z przepisami prawa oraz aktualnymi rozwiązaniami finansowymi używanymi w obrocie gospodarczym.

 

Zapewniamy naszym Klientom pełną poufność na każdym etapie współpracy.

 

 

Czyszczenie bilansu

 

Czyszczenie bilansu polega na wykupieniu całego pakietu należności, które zalegają w aktywach firmy, dzięki czemu można poprawić płynność finansową. Usługa ta umożliwia wyksięgowanie nieściągalnych należności oraz zamknięcie kont analitycznych bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego lub postanowienia o bezskutecznej egzekucji, pozwala uniknąć zniekształcającego wpływu trudno ściągalnych wierzytelności na rzeczywisty obraz Państwa finansów.

 

W ramach tych transakcji kupujemy wierzytelności:

 • drobne ( o jednostkowo niewielkiej należności głównej)
 • po bezskutecznej egzekucji
 • przedawnione
 • w stosunku do podmiotów w upadłości
 • inne „trudno ściągalne”,

oferując w zamian symboliczną cenę.

 

Wycena każdego pakietu wierzytelności dokonywana jest indywidualni, przy uwzględnieniu jego specyfiki, rodzaju i charakteru.

 

 

 

 

Chętnie udzielimy Państwu wszelkich dodatkowych wyjaśnień i odpowiemy na Państwa pytania.
W dziale „kontakt” znajdą Państwo nasze dane adresowe.

 

Zapraszamy do współpracy!

 Korzystając z praktycznego formularza, mogą Państwo zgłosić do nas swoją wierzytelność. Zgłoszenie jest bezpłatne – pozwoli nam ono na ustalenie wygodnych dla Państwa warunków współpracy.


Zaufanie Klientów to najlepszy dowód na odpowiedzialną i skuteczną działalność firmy. Dlatego udostępniamy dla Państwa kserokopie listów referencyjnych od naszych Klientów.
webdesign: NetShock.pl